“Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie” Tom I – opracował Marek Woliński

„Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie”, to unikatowe opracowanie, autorstwa Marka Wolińskiego. Po raz pierwszy ukaże się informator poświęcony wyłącznie rodzinom i herbom szlachty Ziemi Łukowskiej.
„Ziemia Łukowska obejmowała tereny położone między Wieprzem i Tyśmienicą na południu a Liwcem i Muchawką na północy. Granicę wschodnią wyznaczała w przybliżeniu linia biegnąca od źródeł Liwca po Tyśmienicę w okolicy Niewęgłosza. Granica zachodnia przebiegała przez tereny puszczańskie”.
Autorowi dzięki wnikliwej kwerendzie, w większości akt parafialnych, oraz analizie bogatych materiałów źródłowych, udało się uwzględnić w zebranym materiale „jak się wydaje” wszystkie, rdzennie łukowskie rodziny szlacheckie, oraz te czasowo zamieszkujące Ziemię Łukowską. Dodatkowo niniejsza publikacja uwzględnia szlachtę zubożałą, która dotychczas była pomijana w tego typu opracowaniach.
Herbarz swym zasięgiem obejmuje współczesne powiaty: łukowski, radzyński i siedlecki.
“Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie” został objęty honorowym patronatem przez Institut de Recherches Biographiques w Vaudricourt.